Visselblåsarfunktion


När ska visselblåsarfunktionen användas?

Ett visselblåsarärende ska gälla missförhållanden som är av allmänt intresse och det ska finnas legitima skäl att uppgifterna kommer fram. Syftet är att upptäcka och åtgärda allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen.

När ska visselblåsarfunktionen inte användas?

Kundklagomål och enskilda tvister ska inte anmälas via vår visselblåsarfunktion. De bedöms i regel inte ha ett allmänintresse och omfattas normalt sett inte av skyddet. Den här typen av frågor hanteras på andra sätt via Smarteyes kundtjänst eller HR-avdelning.

Varför har Smarteyes en visselblåsarfunktion?

Smarteyes har valt att ha en visselblåsarfunktion så att du som misstänker oegentligheter ska kunna rapportera skyddat om missförhållanden. Skyddet innebär dels att det är förbjudet för Smarteyes organisation att vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering, dels att uppgifter om dig är skyddade av sekretess. Skyddet gäller inte vid medvetet falsk rapportering. Om du medvetet rapporterar falsk information kan sanktioner vidtas.

Vad ska anmälan innehålla?

Det är viktigt att du försöker lämna så mycket information som möjligt.  Anmälan bör, om möjligt, innehålla följande information:

  • Vilken typ av missförhållanden du vill informera om.
  • Var dessa har ägt rum.
  • När det hände. Ange datum och tid och om det är något återkommande.
  • Vem eller vilka som är inblandande.
  • Dokumentation i någon form om du har tillgång till det, eller om du vet att det finns dokumentation och i så fall vad och var.
  • Uppgifter om du vidtagit några andra åtgärder med anledning av missförhållanden.
  • Frivillig kontaktinformation (ex. namn, telefonnummer, e-postadress). Du kan välja att rapportera dina misstankar öppet eller anonymt. Vi ser gärna att du rapporterar öppet genom att ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. 

Anmälningar som mottas behandlas strikt konfidentiellt, och utredningen hanteras med största varsamhet och beaktande av din integritet. 

Du riskerar inte att drabbas av negativ särbehandling eller repressalier på grund av att du rapporterar.

Hur visselblåser jag?

Du har möjlighet att rapportera in din visselblåsning på följande sätt:

  • Skicka e-post till visselblas@smarteyes.se
  • Ring till kundtjänst på telefonnummer 0775-70 71 00 och uppge att du vill rapportera en visselblåsning. Du kommer du få ytterligare ett nummer att kontakta, vilket går direkt till en av mottagarna på Smarteyes.
  • Skicka ett brev till: Optik Smarteyes Östra Hamngatan 37 411 10 Göteborg Märk kuvertet med Visselblåsning.

Hur hanteras anmälan?

Anmälan om missförhållanden går till en utsedd grupp bestående av oberoende mottagare med tystnadsplikt. Dessa gör en initial bedömning och tar fram förslag på vidare hantering.

Du som anmäler och anger dina kontaktuppgifter kommer inom 3 månader från att anmälan mottagits få återkoppling om vilka åtgärder som vidtagits. Senast två år efter att ärendet är avslutat gallras anmälan.

Övrigt

Har du allmänna frågor eller vill ha vägledning om visselblåsning kan du vända dig direkt till Smarteyes Kundtjänst som hänvisar dig vidare. 0775-70 71 00 eller e-post: visselblas@smarteyes.se